تماس با ما

نام مقام تلفن موبایل نمابر استان
دفتر تهران دفتر تهران 021-88521050, 021-88526174, 021-88527361 021-88521316 تهران
دفتر اصفهان دفتر اصفهان 031-32232805-9 031-32232805-9 - داخلی 112 اصفهان
مهندس مصطفی حر مدیر عامل 031-32232805-9 اصفهان
مهندس مجتبی حر مدیریت 021-88521050 داخلی 111 09131036386 تهران
مهندس حمیدرضا حکیمی مدیر مالی 031-32232805-9 - داخلی 103 اصفهان
نساء سرحدی کارشناس طراحی غرفه های نمایشگاهی 031-32232805-9 - داخلی 109 09332232808 031-32232805-9 - داخلی 112 اصفهان
زینب عمرانی کارشناس طراحی امور گرافیک 031-32232805-9 - داخلی 108 031-32232805-9 - داخلی 112 اصفهان
ونوس طاهریان کارشناس فروش غرفه های نمایشگاهی 031-32232805-9 - داخلی 118 031-32232805-9 - داخلی 112 اصفهان