تماس با ما

نام مقام تلفن موبایل نمابر استان
دفتر تهران دفتر تهران 021-88521050, 021-88526174, 021-88527361 021-88521316 تهران
دفتر اصفهان دفتر اصفهان 031-32232805-9 031-32232805-9 - داخلی 112 اصفهان
مهندس مصطفی حر مدیر عامل 031-32232805-9 اصفهان
مهندس مجتبی حر مدیریت 021-88521050 - داخلی 211 09128403242 تهران
مرجان حر مدیر طراحی 021-88521050 - داخلی 209 09332232809 021-88521316 تهران
نساء سرحدی کارشناس فروش 031-32232805-9 - داخلی 104 09332232808 031-32232805-9 - داخلی 112 اصفهان
نوشین رستمی کارشناس فروش 031-32232805-9 - داخلی 107 031-32232805-9 - داخلی 112 اصفهان
علی اصغر جعفری سرپرست و ناظر اجرا 031-45838761 09134030123 031-45838761 اصفهان
شهرام فضایی امور مالی 031-32232805-9 - داخلی 103 اصفهان